Fakta om pesticider: Hvad er pesticider

Vores DNA er RENT VAND

Fakta om pesticider: Hvad er pesticider og hvordan påvirker det dig?

Forestil dig, at du står i din have og vander blomsterne, når du pludselig tænker over, hvad der egentlig gemmer sig i grundvandet under dine fødder.

Ja, pesticider er en stor bekymring.

Pesticider, ofte brugt i landbrug og havebrug, kan sidenhen sive ned i grundvandet og forurene vores vigtigste kilde til drikkevand.

Hvad er pesticider?

Pesticider er kemiske stoffer udviklet til at bekæmpe skadedyr, ukrudt og sygdomme i plantebestande.

Vigtig viden: Hvad gør pesticider ved kroppen

Disse kemikalier spænder over mange kategorier, såsom insekticider, herbicider og fungicider, hver skabt til specifikke formål for at beskytte afgrøder og planter.

Selvom brugen af pesticider har sine fordele, er der også potentielle sundhedsrisici for mennesker og miljø.

Definition og typer

Pesticider er kemiske midler designet til at bekæmpe skadelige organismer, der kan skade afgrøder, strukturer eller menneskers helbred. Disse midler kan anvendes på forskellige måder.

Der findes flere hovedtyper af pesticider, herunder herbicider, insekticider og fungicider. Herbicider bruges til at bekæmpe ukrudt, mens insekticider retter sig mod insekter, og fungicider kontrollerer svampe.

Mange pesticider kan forurene grundvand, hvilket udgør en risiko for drikkevandskvaliteten.

Hjemmeejere bør være opmærksomme på, hvordan og hvor ofte de anvender pesticider i deres haver og hjem. Forkert eller overdreven brug kan føre til utilsigtet skade både på miljøet og deres egen sundhed. Det anbefales altid at følge anvisningerne nøje og overveje alternative løsninger, hvor det er muligt.

Anvendelsesområder

Pesticider anvendes bredt inden for landbrug, skovbrug og endda i husholdninger for at beskytte mod skadedyr.

Deres anvendelse varierer afhængigt af specifikke behov og mål.

I landbruget er pesticider afgørende for at sikre høj produktivitet ved at beskytte afgrøder mod insektskader, ukrudt og sygdomme. Dette omfatter brugen af herbicider, insekticider og fungicider.

I byområder anvendes pesticider også til at kontrollere skadedyr såsom myg, termitter og gnavere, der kan sprede sygdomme eller forårsage strukturelle skader. Det er vigtigt at være opmærksom på dosering og anvendelsesmetode for at minimere miljøpåvirkningen og beskytte menneskers sundhed.

Pesticidernes indvirkning på sundheden

Pesticidernes sundhedsmæssige konsekvenser er omfattende og kan variere fra akutte til langvarige effekter. Eksponering for pesticider kan medføre en række symptomer, herunder hudirritation, åndedrætsbesvær og neurologiske problemer. Langvarig eksponering er forbundet med alvorligere helbredsproblemer, som kræft, hormonforstyrrelser og reproduktive skader.

Akutte sundhedsproblemer

Akut eksponering for pesticider kan medføre en række sundhedsproblemer, som kan variere i sværhedsgrad afhængigt af eksponeringsniveau og type pesticider.

 1. Hudirritation: Rødme, kløe eller blærer på huden.
 2. Øjenirritation: Smerter, rødme eller synsforstyrrelser.
 3. Åndedrætsbesvær: Hoste, åndenød eller astmalignende symptomer.
 4. Kvalme og opkast: Mave-tarmproblemer, som kan føre til dehydrering.
 5. Hovedpine og svimmelhed: Neurologiske symptomer som kan indikere alvorligere forgiftning.

Disse symptomer kan opstå hurtigt efter eksponering og variere afhængigt af individets følsomhed over for pesticider.

Det er vigtigt at søge lægehjælp hurtigt ved mistanke om pesticidforgiftning, da tidlig intervention kan reducere risikoen for alvorlige følger.

Langsigtede sundhedseffekter

Langvarig eksponering for pesticider kan have alvorlige og varige konsekvenser for menneskers sundhed.

 • Kræft: Nogle pesticider er kræftfremkaldende og kan øge risikoen for forskellige former for kræft.
 • Hormonforstyrrelser: Pesticider kan påvirke det endokrine system og forstyrre hormonbalancen.
 • Reproduktive skader: Eksponering kan føre til infertilitet, miscarriages, og skader på fostre.
 • Neurologiske lidelser: Langvarig eksponering kan bidrage til udviklingen af neurologiske sygdomme som Parkinsons og Alzheimers.
 • Nedsat immunforsvar: Pesticider kan svække kroppens immunrespons og øge modtageligheden for infektioner.

Disse sundhedseffekter udvikles over tid og kan være svære at forbinde direkte til pesticid-eksponering.

Forebyggelse og beskyttelse er afgørende for at minimere disse langvarige risici.

Regelmæssig monitorering af vandkvalitet kan hjælpe med at reducere eksponeringen for pesticider.

Børn og gravide er særligt udsat for pesticider fra drikkevand også i Danmark

Miljøpåvirkning af pesticider

Pesticiders miljøpåvirkning rækker langt ud over landbrugsjorde, hvor de anvendes. Disse kemikalier kan forurene vandløb, søer og grundvand, hvilket påvirker både menneskers sundhed og økosystemernes bæredygtighed.

Når pesticider trænger ind i vandsystemerne, kan de føre til “afstrømningseffekter”. Dette betyder, at de ikke kun rammer de målrettede skadedyr, men også andre organismer. I sidste ende kan dette forstyrre hele næringskæder og lede til tab af biodiversitet, hvilket gør det vanskeligt at opretholde et sundt miljø.

Effekter på biodiversitet

Pesticider har alvorlige konsekvenser for biodiversiteten ved at skade ikke-målarter og forstyrre økosystemets balance.

 1. Bipåvirkning: Pesticider kan dræbe bier, som er afgørende for bestøvning af mange planter.
 2. Fiskedød: Kemikalierne kan forurene vandmiljøet, hvilket resulterer i fiskedød.
 3. Amfibier og krybdyr: Disse organismer er særligt følsomme overfor pesticidforurening.
 4. Fugle: Indtagelse af forurenede insekter kan skade fuglebestande og reproduktion.
 5. Jordmikroorganismer: Pesticider kan ødelægge mikroorganismer i jorden, hvilket påvirker jordens frugtbarhed.

Disse effekter skaber domino-effekter, der kan føre til økologiske ubalancer og tab af arter.

Forskellige arter reagerer forskelligt på pesticider, hvilket kan ændre økosystemets struktur.

Regelmæssig overvågning og brug af skånsomme metoder kan hjælpe med at beskytte biodiversiteten.

Forurening af vandressourcer

Pesticider kan forurene vores vandressourcer og påvirke deres kvalitet og sikkerhed negativt. Hvordan sker denne forurening, og hvad betyder det for dig?

Når pesticider anvendes landbrugsområder, kan de via regnvand skylles ud i nærliggende floder, søer og grundvandssystemer. Denne kontaminering kan have vidtrækkende konsekvenser for økosystemet og menneskers sundhed.

En undersøgelse fra 2020 viste, at pesticider blev fundet i 45% af de testede grundvandsprøver i Danmark. Dette indikerer en stor risiko for, at drikkevand kan blive forurenet med potentielt skadelige kemikalier, hvilket er en bekymring for både byboere og landdistrikts-samfund.

For at reducere risikoen for pesticidforurening i vandressourcer, er det afgørende at anvende mere bæredygtige landbrugsmetoder, som minimerer brugen af kemikalier. Desuden er det nødvendigt med regelmæssig overvågning af både overflade- og grundvand for at sikre, at de overholder de fastsatte sikkerhedsstandarder.

Vandrensningsteknologier kan også implementeres for at fjerne pesticider fra drikkevandet og sikre, at det er sikkert at konsumere.

Sikkerhed og regulering

For at beskytte folkesundheden, er anvendelsen af pesticider strengt reguleret i Danmark. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at både godkendte pesticider og anvendelsen heraf opfylder de fastsatte miljø- og sundhedskrav.

Alle pesticidprodukter skal gennem en grundig risikovurdering, inden de godkendes til brug. Denne proces sikrer, at potentielle miljø- og sundhedsmæssige risici minimeres effektivt. Derudover foretager regulerende organer løbende overvågning og kontrol af pesticidrester i vandressourcer, for at garantere sikkerheden af vores drikkevand.

Nationale regler og lovgivning

Pesticider er strengt reguleret i Danmark.

Miljøstyrelsen er ansvarlig for at sikre, at alle pesticider på markedet opfylder nationale og EU-bestemmelser. Dette betyder, at produkter gennemgår omfattende evalueringer vedrørende deres toksicitet, miljøpåvirkning og sikkerhed før godkendelse. Striks håndhævelse af disse regler beskytter både miljøet og folkesundheden.

Kontrolprocedurer er uundgåelige.

Regelmæssige inspektioner og overvågninger udføres for at sikre, at landbrugspraksis er i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis overtrædelser opdages, kan der indføres sanktioner og påbud, hvilket yderligere styrker overholdelsen.

Offentlige høringer og vurderinger er en integreret del af godkendelsesprocessen. Dette sikrer gennemsigtighed og giver borgere og interessenter mulighed for at bidrage til beslutningsprocessen. Forbrugerne kan derfor have tillid til, at de lovgivningsmæssige rammer omkring pesticider er både robuste og gennemskuelige.

Hvad er pesticider – fortsat

Hvordan man kan beskytte sig selv mod pesticider med et vandfilter

For at beskytte sig selv mod pesticidforurening i drikkevand kan et vandfilter være en yderst effektiv løsning, især når det gælder om at sikre ren og sund drikkevand.

Vandfiltre er designet til at fjerne forskellige kontaminanter.

Vandfiltre fungerer ved at bruge forskellige teknologier, såsom aktivt kul og  omvendt osmose, der effektivt kan fjerne pesticidrester fra vandet, hvilket resulterer i renere og sikrere drikkevand.

Gamle osmoseanlæg skulle der regelmæssig vedligeholdelse til samt udskiftning af filterpatroner m.v. men nye osmoseanlæg med HØJteknologisk 3 generations filter er det ikke nødvendigt for at opretholde filterets ydeevne. Det er dog vigtigt at følge producentens anbefalinger for at sikre, at filtrene fortsat effektivt beskytter mod pesticider og andre skadelige stoffer.

Ved at installere et kvalitets vandfilter og sørge for dets korrekt vedligeholdelse kan husholdninger drastisk reducere deres eksponering for pesticider i drikkevandet typisk mellem 97 % og 99,9%. Dette bidrager til en sundere livsstil og kan endda forbedre smagen og kvaliteten af vandet. Kig efter certificerede filtre, som er testet og verificeret af uafhængige organisationer som NSF International for at sikre, at de lever op til deres påstande om pesticidfiltrering.

Hvorfor er et vandfilter der renser for PESTICIDER nødvendigt i Danmark ?

Det danske vand som vi alle tror er rent er måske ikke helt så rent som vi går og tror.

Når vi får leveret vand fra vores vandforsyning / vandværk opfylder det officielt en række”krav” og dermed ser det ud til at vores vand er rent”, køligt og ikke lugter grimt.

Men er det nu rigtig ?

De fleste vandværker i Danmark har et alt før højt PPM indhold, Parts per million. ( PPM )

Note:

Ofte ligger PPMèn langt over 200 PPM og rigtig mange steder, i Danmark, ligger PPMèn omkring 350 PPM

Se vandmåling med en TDS måler HER

Din krop renser sig selv når du drikker vand med PPM under 100

Et effektiv vandfilter til drikkevand kan rense dit vand fra vandværket ned til under 30 PPM ( parts pr. million )

Se video om hvor nemt du kan rense dit drikkevand for pesticider med et vandfilter

Ny 3 generations vandfilter med NY osmose teknologi

Kompakt, mål H = 39 cm / Ø = 13 cm + fittings

Ny type 3 generations omvendt osmose 4in1 filter med meget stor renseeffekt

 • Specifikationer:

  • Strømløs, Bruger ingen strøm
  • Levetid: 2 års levetid før udskiftning af filter
  • Støjsvag
  • Filtrering: 190 liter pr. døgn
  • Renseeffekt: 700 PPM til <30 PPM
  • Max tryk / Bar: 1,5 – 12,0 bar
  • Dimensioner: H=390 mm /Ø130 mm
  • Nem at installerer – Tilkøb montering HER

Vandfilter der renser for pesticider

Ny type 4in1 vandfilter 

Meget effektiv vandfilter til drikkevand der renser 190 liter fuldstændig rent vand pr. døgn

Et effektiv vandfilter til drikkevand renser for:

 • Pesticider
 • Tungmetaller
 • Gift
 • Mikroplast
 • Bakterier
 • Renser for alle partikler i samme proces

Kontakt os for mere information

Har du spørgsmål om vores VANDFILTER der med sikkerhed renser for pesticider eller brug for vejledning til at vælge den rigtige VANDFILTER for dig? Kontakt vores kundeservice for personlig assistance.

Afsluttende tanker

Vi håber, at denne guide har været nyttig i din søgen efter det perfekte VANDFILTER. Med vores udvalg af høj kvalitet og effektive VANDFILTER kan du nyde rent, velsmagende vand hver dag i mange år frem. Tak fordi du valgte os som din kilde til søgen efter rent vand.

Vandfilter i verdensklasse der renser for pesticider

 • Dimension KUN H=38 cm / Ø=13 Cm .
 • Renser 190 liter vand pr. døgn
 • Laveste tryk, kan rense fra 1,5 Bar
 • Strøm: Nej  ( Vandtryk over 1,5 bar )
 • Renser nemt dit drikkevand fra vandværket der er fyldt med tungmetaller, gifte, pesticider m.v. fra 300 PPM til under 30 PPM
 • Renser rent vand fra 400 PPM > 30 PPM

Hvilken type filter er der i ?

Vandfilter er et nyudviklet omvendt osmose

4in1 Osmosefilter

 • Sedimentfilter
 • Nanofilter
 • Aktiv kulfilter
 • Membran